Prosinec 2008

Vánoce 2008

14. prosince 2008 v 19:03 !! ostatní !!Víte co dostanete na vánoce? Pište do komentařů! +odpovězte v anketceTichá noc

14. prosince 2008 v 18:58 texty písniček
Tichá noc
Tichá noc, svatá noc jala lid v blahý klid. Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí, hvězdy při svitu u jeslí dlí, v nichž malé děťátko spí, - v nichž malé děťátko spí.
Tichá noc, svatá noc! Co anděl vyprávěl, přišed s jasností v pastýřův stan, zní již s výsosti s všech země stran: "Vám je dnes Spasitel dán, přišel Kristus Pán."
Tichá noc, svatá noc! Ježíšku na líčku boží láska si s úsměvem hrá, zpod zlaté řasy k nám vyzírá, že nám až srdéčko plá, vstříc mu vděčně plá.

Nesem vám noviny

14. prosince 2008 v 18:56 texty písniček


Nesem Vám noviny
Nesem vám noviny, poslouchjete, z betlémské krajiny, pozor dejte. /:Slyšte je pilně a neomylně:/, rozjímejte.
Syna porodila čistá Panna, v jesličky vložila Krista Pána. /: Jej ovinula a zavinula :/ plenčičkama.
K němužto andělé z nebe přišli, i také pastýři jsou se sešli. /: Jeho vítali, jeho chválili, :/ dary nesli.
Anděl Páně jim to sám přikázal když se jim na poušti všem ukázal, /: k Betlému jíti, neprodlévati :/ hned rozkázal.
Ejhle, při Kristovu narození stal se div veliký v okamžení, /: neboť noc tmavá se proměnila :/ v světlo denní.
Andělé v oblacích prozpěvují, narození Páně ohlašují, /: že jest narozen, v jeslích položen, :/ oznamují.
My také, křesťané, nemeškejme, k těm svatým jesličkám pospíchejme, /: Ježíše svého, Pána našeho :/ přivítejme.
Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný, který se narodil z čisté Panny, /: pohlédni na nás a přijmi od nás :/ tyto dary.
Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky, krásné Jezulátko, kvítku rajský, /: jak jsi spanilý a ušlechtilý, :/celý krásný.
Tak jsi svůj lid sobě zamiloval, žes i pro něj sebe nelitoval, /: setoupil jsi z nebe, abys jen sebe :/ obětoval.
Přijmi ty nábožné dary od nás, milostivý Králi a Pane náš. /: Svoje poddané, tobě oddané :/ ty dobře znáš.
Děkujem ti za tvé narození, které nám přineslo vykoupení, /: na které jistě čekalo lidské :/ pokolení.
Žádáme srdečnou zkroušeností, by jsi nás uvedl do radosti, /: tam, kde přebýváš, slávy požíváš :/ na věčnosti.

Chtít aby spal

14. prosince 2008 v 18:53 texty písniček
Chtíc, aby spal
Chtíc, aby spal, tak zpívala, synáčkovi matka, jež ponocovala, miláčkovi, spi nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh, přeje ti v lásce celý ráj, pozemský luh.
Dřímej, to matky žádost je, holubičko, v tobě se duše raduje, ó perličko, nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest, velebí tebe každý tvor, tisíce hvězd.
Ó, lilie, ó fialko, ó růže má, dřímej má sladká útěcho, zahrádko má, labuti má a loutno má, slavíčku můj, dřímej má harfo líbezná, synáčku můj.
Miláčku spi a zmlkněte, andělové, před Bohem se mnou klekněte, národové, sestoupil v pravdě boží syn, na naši zem, přinesl spásu, pokoj svůj, národům všem.